GDPR

Vážení zákazníci, naše firma zpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytnutí svých služeb. Jedná se o Vaše identifikační a adresní údaje, jako je jméno příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, bydliště, fakturační údaje a také informace o průběhu poskytnutých služeb, včetně dalších technických informací potřebných k poskytování našich služeb jako např. přístupové údaje do IT systémů a podobně.

Všechny tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 a další související platnou legislativou, účelem jejich zpracování je poskytnutí služeb svým zákazníkům.

Pro ochranu osobních údajů máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

S Vašimi osobními údaji mohou pracovat pouze pracovníci, kteří jsou součástí firmy nebo mají s firmou smluvní vztah a jsou vázáni povinnou mlčenlivostí, která trvá i po skončení jejich pracovního poměru.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou Vámi zvolené subjekty a dále subjekty, které k tomu mají zákonem daný důvod (např. Česká správa sociálního zabezpečení, soudní znalci, policie a jiné orgány veřejné moci).

Doba uchování osobních údajů je stanovena na dobu spolupráce s naší firmou. Po uplynutí této doby je dokumentace skartována, čímž dojde ke znemožnění rekonstrukce a identifikace jejího obsahu.

Vaším právem je požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s výše uvedenými právními předpisy, můžete nás požádat o vysvětlení a požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili, zejména můžete požadovat opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů. O vyřízení Vaší žádosti Vás vždy bez odkladu informujeme, v případě výmazu, omezení a likvidace se musíme řídit platnou legislativou. Také máte právo se kdykoliv obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.